છુપાયો છો ક્યાં..?

છુપાયો છો ક્યાં તું એતો જણાવી દે,
નામ નહિ તો તારું રહેઠાણ બતાવી દે;
શોધું છું હું તને આ સંસાર માં,
ક્યાં છો સંતાયો એ સરનામું બતાવી દે.

કોઈ કહે છે પથ્થર એ તારી પહેચાન છે,
શું તારી ફક્ત એ જ ઓળખાણ છે ?
કોઈ કહે છે મંદિર એ તારું મકાન છે,
શું ફક્ત એટલુ જ તારું મુકામ છે ?

ધર્મ ની ધારાઓમાં ક્યારે તું ધોવાઇ ગયો ?
જાણે નદીના પાણીમાં પથ્થર જ ખવાઈ ગયો;
આ કલયુગના કાળમાં તું ક્યારે ખોવાઈ ગયો?
જાણે મજા લેતા અંધકારની પ્રકાશ જ ભુલાઈ ગયો.

શોધું છું હયાતી તારી માનવીના હૃદય માં,
પણ શું હોઈ શકે હતાશા આ તારી જ હાટડી માં?
 શોધું છું તને હું અવકાશ ને પાતાળ પર,
પણ શું નથી તારો વસવાટ આ તારી જ પૃથ્વી પર?

કહી દે આજ કે વસે છે તું કઈ દુનિયા માં,
તરસ વરસો ની છીપાવી દે એક જ ક્ષણ માં;
લાગે છે મને દેખાયો તું ક્યાંક આ દુનિયા માં,
કદાચ જોયો મે તને પ્રેમ ના કોઈ પ્રકાશ માં..

– TG

About Dr.Tejas Ghetia

Tejas Ghetia is a doctor by trade and a writer by heart. An introvert atheist. Having virtues of silence and observance. Enjoying each day with his full consciousness. Befriended with books and movies.Liberating himself with his adventures of literary and philosophical type! Captivated by Fyodor Dostoyevsky, Osho, Kahlil Gibran, Richard Dawkins, Kafka, JKR etc.

Comments are closed