મારી આંખો

નથી બહુ યાદ મને,
પણ કદાચ એમને નીરખતી હતી મારી આંખો,
અરે હજુ અહિયાં જ તો હતી, લે સાલી ગઈ છે ક્યાં આંખો?
એ પ્રેમ ની પવિત્રતામાં ગરકાઈ ગઈ એટલી,
કે એક ચહેરામાં ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ છે મારી આંખો.

મુક બનીને મનને વાચા આપી રહી છે આંખો,
ખુદ અવાચ્ય બની આ દુનિયાને વાંચી રહી છે આંખો;
સુખના સમંદરમા થોડી ડૂબકીઓ લગાવી,
દુઃખને પણ દયામણું કરી રહી છે મારી આંખો.

નથી એવું કે આંસુઓથીએ સાવ અજાણ છે,
એતો જરા થોડી વધુ સમજદાર છે આ આંખો;
એટલેજ તો કદાચ અંધકારની અવગણના કરી,
પ્રકાશિત પંથને શોધી રહી છે મારી આંખો.

– TG

About Dr.Tejas Ghetia

Tejas Ghetia is a doctor by trade and a writer by heart. An introvert atheist. Having virtues of silence and observance. Enjoying each day with his full consciousness. Befriended with books and movies.Liberating himself with his adventures of literary and philosophical type! Captivated by Fyodor Dostoyevsky, Osho, Kahlil Gibran, Richard Dawkins, Kafka, JKR etc.

2 Comments

Comments are closed