શબ્દો

વાત તો એમ સાવ સીધી ને સરળ છે,
લોચન તો એમના લાગણી થી સભર છે;
જોતો હતો કેટલા પ્રેમથી હું એમને,
જાણ્યું કે ઝંઝાવાતો ત્યાં કેટલાય અકળ છે.

થયું કે ચાલ જાણું હું એમની મૂંઝવણો,
કરવા દુર એમને, કરું હું થોડી મથામણો;
એમની આંખોને કરું આંસુઓ થી દુર,
ચાલ ભરી દઉં એમાં થોડી ચેતના ના સુર.

નથી એવું કે મને શબ્દો નથી મળતા,
થયું એવું કે એમની સુંદરતાને નથી શોભતા;
હોય છે જે ઊંડાણ એમની આંખો માં,
એવા તો ક્યાંય દરિયાય નથી મળતા.

મનોમંથન માં હું મુન્ઝવાઈ ગયો,
ને સમય તો ત્યાંજ વેડફાઈ ગયો;
સરળ શબ્દોની માયાજાળમાં વચ્ચે,
હું તો મિત્રો ક્યાંક સપડાઈ ગયો.

– TG

For updates, Like Your2ndHeart on Fb

Tejas Ghetia

Tejas Ghetia is a doctor by trade and a writer by heart. An introvert atheist. Having virtues of silence and observance. Enjoying each day with his full consciousness. Befriended with books and movies.Liberating himself with his adventures of literary and philosophical type! Captivated by Fyodor Dostoyevsky, Osho, Kahlil Gibran, Richard Dawkins, Kafka, JKR etc.

Leave a Reply