જીંદગી

ના વિચાર કે જો આવીશ તું આ દુનિયામાં,
તો નહિ પૂજાય પથ્થરો કોઈ મંદિર માં;
યાદ રાખજે ભલે બોલીશ ગમેતેટલું જીવનમાં,
ખોવાશે ક્યારેક તો પેલી ચોપડીના પાનામાં.

****

માદક આંખોથી એ મસ્તી કરી ગયા,
મોહક એવી મનને વાતો કહી ગયા;
કમાલ તો જુઓ આ એમની નજરનો,
ફક્ત એના પ્રતાપે આ દિલ ચોરી ગયા.

****

વહી જાય છે નદીની જેમ આ જીંદગી,
એથી જ કરું છું દરેક પળ એની બંદગી;
સુખ-દુખ તો છે ફક્ત વાતો ના નિસાસા,
બાકી હૈયે તો વલોવાય છે બધી જીંદગી.

 

– TG

Tejas Ghetia

Tejas Ghetia is a doctor by trade and a writer by heart. An introvert atheist. Having virtues of silence and observance. Enjoying each day with his full consciousness. Befriended with books and movies.Liberating himself with his adventures of literary and philosophical type! Captivated by Fyodor Dostoyevsky, Osho, Kahlil Gibran, Richard Dawkins, Kafka, JKR etc.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: