2

મારી આંખો

નથી બહુ યાદ મને, પણ કદાચ એમને નીરખતી હતી મારી આંખો, અરે હજુ અહિયાં જ તો હતી, લે સાલી ગઈ છે ક્યાં આંખો? એ પ્રેમ ની પવિત્રતામાં ગરકાઈ ગઈ એટલી, કે એક ચહેરામાં ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ છે મારી આંખો. મુક...

0

Quote #2

A book is just like a life. A soul. Many memories are embraced in it. Memories of people; memories of thoughts and actions; memories of likes and dislikes. Many people have remained alive for ages through their writings. They have...

0

Ambigram of TEJAS

  Ambigram of TEJAS.. created by me on April 18, 2011.. Inspired from “Angels And Demons” by Dan Brown..

5

Naham Janami Song Lyrics (Ship Of Theseus)

Naham Janami Song Naham Janami Song Lyrics There are no celestial beings I know of. There is no god. Neither heaven, nor hell. Neither a preserver, nor an owner of this universe. Neither a creator nor a destroyer. No eternal...

0

Quote #1

If you are religious ‘because’ you live in India and here everyone believes in God, you are stupid… if you are an atheist in Russia due to same reason then you are even more stupid..!! If you think that that...

2

ઈચ્છા

કોઈ એક એવી અવસ્થા સર્જાઈ જાય, એમને મારી આ વ્યથા સમજાઈ જાય; મારું વિશ્વ એની આંખોમાં સમાઈ જાય, ઈચ્છા મારી આ એક સચવાઈ જાય. દિલને કોઈ એવો દિલાસો મળી જાય, કે આંસુઓની સાથે વેદના વહી જાય; ના બેસી રહે એ...

0

જીંદગી

ના વિચાર કે જો આવીશ તું આ દુનિયામાં, તો નહિ પૂજાય પથ્થરો કોઈ મંદિર માં; યાદ રાખજે ભલે બોલીશ ગમેતેટલું જીવનમાં, ખોવાશે ક્યારેક તો પેલી ચોપડીના પાનામાં. **** માદક આંખોથી એ મસ્તી કરી ગયા, મોહક એવી મનને વાતો કહી ગયા;...

2

The Enchanted Stick

[dropcap]O[/dropcap]nce upon a time on a cold windy night, after sitting on the sandbank of a river, that had majestic mountains on one side and a beautiful planes on another, two beloved immortal friends, known as BLACK color and WHITE color,...

1

A moment before death

Memories have always tricked my mind: Sometimes, I want to remember some of them perfectly, but I fail; and when I want to forget some, their imprints become even stronger on my mind. Here I am, to tell you one...

1

Book Review:- “Dongri to Dubai: Six Decades of the Mumbai Mafia” by S. Hussain Zaidi

When I bought this book, I didn’t have much expectation from it. But I was proven wrong, when S. Hussain Zaidi’s terrific narrative continued to amaze me from start to end of this book.. Stories of the underworld dons are...

%d bloggers like this: